Oczyszczalnia ścieków w SkałowieZakład Komunalny w Kostrzynie jest zakładem budżetowym gminy, powołanym na mocy Uchwały nr XXIII/118/92 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 1992 r. z 2-ch zakładów: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Funkcje Dyrektora pełni Kinga Czechowska.
Podstawowym zadaniem statutowym zakładu (zobacz Statut Zakładu Komunalnego oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków ) jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy Kostrzyn oraz zakładów pracy i instytucji w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, oczyszczania ścieków oraz administrowania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. W szczególności przedmiotem działania zakładu jest:
• pobór i uzdatnianie wody
• zaopatrywanie odbiorców w wodę
• odbiór ścieków do kanalizacji i ich oczyszczanie
• eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
• Zakład Komunalny dostarcza wodę do około 16 000 mieszkańców
Do realizacji powyższych zadań zakład dysponuje:
• stacją uzdatniania wody w Kostrzynie
• stacją uzdatniania wody w Siekierkach Wielkich
• stacją uzdatniania wody w Czerlejnku
• stacją uzdatniania wody Gułtowach
• studniami głębinowymi w ilości – 14 szt.
• oczyszczalnią ścieków (mechaniczno-biologiczna) zlokalizowaną w Skałowie
• oczyszczalnią ścieków w Iwnie
• oczyszczalnią ścieków w Gułtowach
• przepompownią ścieków w Kostrzynie (dział techniczny)
Zakład posiadając sprzęt specjalistyczny oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest w stanie rozwiązywać trudne problemy techniczne.

Nr rachunku bankowego:

ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1520 1000 0023 6303 3776 – dla wpłat z tytułu czynszu za najem lokali i inne zobowiązania

UWAGA!
Opłat za wodę i ścieki należy dokonywać na indywidualne konta umieszczone na fakturach VAT za wodę i ścieki.