praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko :

Z-ca Dyrektora Zakładu Komunalnego

 Wymagania niezbędne   :

  1. wykształcenie wyższe  techniczne lub wyższe kierunek zarządzanie,
  2. minimum 10 lat doświadczenia zawodowego (w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
  5. niekaralność  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość przepisów prawa będących podstawą funkcjonowania zakładu budżetowego, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce komunalnej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o finansach publicznych,
  8. znajomość zasad funkcjonowania zakładu komunalnego,
  9. znajomość zagadnień technicznych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących zadań realizowanych przez Zakład.

 

Pozostałe szczegóły na stronie BIP.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  30.09.2019 r. na adres :

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178239

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.