praca-znak

                                                                Kierownik Oczyszczalni

 Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni. 

Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe magisterskie  – technologia ochrony środowiska lub pokrewne,

wyższe inżynierskie – technologia ochrony środowiska lub pokrewne,

 1. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego ( w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
 4. niekaralność  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności:
  • ochrony środowiska,
  • prawa budowlanego,
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

oraz umiejętność ich  interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce.  

Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl  w zakładce BIP – oferty pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  25.02.2022 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl

Zakład Komunalny

62-025 Kostrzyn ul. Poznańska 2

Tel. 61 6698910