praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni.

 

Wymagania niezbędne :

  1. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie – technologia ochrony środowiska lub pokrewne,
  2. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego ( w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
  5. niekaralność  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności:
  • ochrony środowiska,
  • prawa budowlanego,
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

oraz umiejętność ich  interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce.

Pozostałe szczegóły na stronie BIP.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  09.08.2021 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl

 

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
Tel. 61 8178239

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.