praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko :

  Kierownik Wodociągów i Przepompowni

 Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie – inżynieria środowiska lub pokrewne
  2. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego ( w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
  5. niekaralność  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności  :
  • ochrony środowiska,
  • prawa budowlanego,
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

oraz umiejętność ich  interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce.

Pozostałe szczegóły na stronie BIP.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  06.07.2021 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl