praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko :
Kierownik Oczyszczalni

Wymagania niezbędne :
1. wykształcenie wyższe  – technologia ochrony środowiska lub pokrewne,
2. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego ( w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
3. obywatelstwo polskie,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
5. niekaralność  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności:
– ochrony środowiska,
– prawa budowlanego,
– zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
oraz umiejętność ich  interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce.

 

Pozostałe szczegóły na stronie BIP.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia 30.06.2021 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178239

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.