praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko :
Kierownik Wodociągów i Przepompowni

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1.    wykształcenie wyższe magisterskie – inżynieria środowiska lub pokrewne,
2.    minimum 10 lat doświadczenia zawodowego ( w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym).
3.    obywatelstwo polskie,
4.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
5.    niekaralność  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.    nieposzlakowana opinia,
7.    znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności  :
–   ochrony środowiska,
–    prawa budowlanego,
–    zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
oraz umiejętność ich  interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce.

Pozostałe szczegóły na stronie BIP.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  18.06.2021 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178239