uwaga

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art.9 ust.1 i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz w oparciu o § 8 Statutu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie (Uchwała Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27.10.2005 r. Nr XXX/273/2005 zmieniona na podstawie:  Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28.12.2015 r. Nr XV/116/2015 oraz Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 r. Nr XXVII/214/2016) w związku z przepisami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 284), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych z dnia 17 października 2002r. (Dz.U. nr 188, poz.1576) oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 284).

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.04.2021 nastąpi wzrost cen za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi i wynosić będzie 8,42 zł/ m3  netto, 9,09 zł m3 brutto.

Wzrost w stosunku do obecnie obowiązujących cen nastąpi o 6,32%

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania ceny za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi podatek VAT ulega automatycznie zmianie.